A A A K K K
для людей із порушенням зору
Колодяжненська громада
Волинська область, Ковельський район

Комплексна програма розвитку освіти Колодяжненської сільської ради на 2018-2022 роки

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням сесії Колодяжненської

сільської ради від 20.12.2017 №10/9

Комплексна програма розвитку освіти

Колодяжненської сільської ради

 на 2018-2022 роки

ЗМІСТ

 

І. Паспорт Програми

ІІ. Загальна частина

ІІІ. Проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

ІV. Мета Програми

V. Аналіз факторів впливу на проблему та ресурсів для реалізації (SWOT- аналіз)

VI. Обґрунтування шляхів, засобів розв’язання проблем, обсягів і джерел фінансування

VII. Фінансове забезпечення

VIII. Очікувані результати

IX. Контроль за виконанням Програми

X. Заходи Комплексної програми розвитку освіти Ковельського району на 2017-2021 роки

І. ПАСПОРТ

Комплексної програми

розвитку освіти Колодяжненської сільської ради на 2018-2022 роки

1.

Ініціатор розроблення програми 

Колодяжненська сільська рада

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення програми 

Розпорядження сільського голови

3.

Розробник програми 

Колодяжненська сільська рада

4.

Співрозробники програми 

-

5.

Відповідальний виконавець програми 

Управління гуманітарної сфери

 

6.

Учасники програми 

Управління гуманітарної сфери, районний методичний кабінет, центр позашкільної освіти, заклади загальної середньої освіти

7.

Термін реалізації програми 

2018-2022 роки

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Сільський бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, всього

В межах виділених коштів

10

Джерела фінансування Програми

Кошти місцевого бюджету та кошти інших джерел не заборонених законодавством

ІІ. Загальна частина

Сучасна освіта стає стратегічною основою розвитку особистості. Вона формує, виховує людину, здатну до саморозвитку, до опрацювання різноманітної інформації, використання одержаних знань, які необхідні їй для подальшого життєвого та професійного вибору, допоможуть орієнтуватися в сучасних реаліях, бути підготовленою до життя. Цього потребує сучасне суспільство, ринок праці, що стрімко розвивається.

Провідна роль у реалізації державної політики щодо зміцнення інтелектуального та духовного потенціалу нації, розвитку вітчизняної науки і техніки, збереження і примноження культурної спадщини належить педагогам. Саме тому надзвичайно важливим є якісна підготовка сучасного вчителя, його професійна компетентність та вдосконалення педагогічної майстерності, соціальний статус у суспільстві.

Перехід від індустріального до інформаційно-технологічного суспільства неможливий без впровадження особистісно орієнтованих технологій навчання, максимальної індивідуалізації навчального процесу, створення умов для саморозвитку і самонавчання дітей, осмисленого визначення  ними своїх можливостей і життєвих цінностей.

Комплексна програма розвитку освітньої галузі Колодяжненської сільської ради на період 2018-2022 років (далі – Програма) розроблена з метою забезпечення стабільного розвитку освіти в сільській раді.

У цій Програмі враховані завдання, визначені законами України, указами Президента України та урядовими документами в галузі освіти, а також рекомендації постійної комісії сільської ради з питань освіти, спорту, культури, охорони здоров`я, соціальної політики

 

ІІІ. Проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Необхідність розробки Програми розвитку освіти Колодяжненської сільської ради на 2018-2022 роки зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку.

Загальна спрямованість модернізації освіти сільської ради полягає у необхідності привести її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямовано орієнтувати на задоволення запитів жителів громади  щодо якісної та доступної освіти

Таким чином, головною проблемою, на розв’язання якої спрямована Програма, є  вдосконалення системи освіти, пошук ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг, впровадження сучасних інноваційних технологій і засобів навчання, виховання у молоді патріотизму, поваги та шани до рідної країни.

 

ІV. Мета Програми

Метою Програми є підвищення якості освіти і виховання, інноваційний розвиток, адаптація до соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграція в європейський та світовий освітній простір, забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти, удосконалення механізму управління та фінансування, соціальний захист усіх учасників навчально-виховного процесу

 

V. Аналіз факторів впливу на проблему та   ресурсів для реалізації

Сильні сторони

Слабкі сторони

 • реалізація державної політики у сфері освіти;
 • концентрація уваги, ресурсів та зусиль на найбільш значущих проблемах розвитку системи освіти;
 • діюча система освіти: управління гуманітарної сфери, методичний кабінет, дошкільні, загальноосвітні, позашкільні заклади;
 • забезпечення ефективної системи розвитку професійної компетентності педагога;
 • інноваційний розвиток закладів освіти
 • недостатнє фінансування галузі освіти;
 • зменшення кількості класів, учнів ЗЗСО;
 • недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів освіти;
 • недостатній рівень соціального захисту педагогічних працівників, молодих спеціалістів;
 • недостатньо ефективний механізм взаємодії між різними ланками управління освітою (державною, регіональною, місцевою), державними, громадськими організаціями.

Можливості

Загрози

 •  
 • створення умов для інноваційного розвитку закладів освіти;
 • оптимізація мережі закладів освіти;
 • створення сприятливих умов для гармонійного розвитку учнів, їх здібностей, підготовки до самостійного життя;
 • подолання відомчої неузгодженості у вирішенні проблем освіти і виховання.
 • зниження престижу освіти та престижності педагогічної праці;
 • руйнування системи виховання підростаючого покоління;
 • розповсюдження соціально-негативних явищ в дитячому та молодіжному середовищі;
 • формалізм у роботі посадових осіб, керівних кадрів, педагогічних працівників.

 

VI. Обґрунтування шляхів, засобів розв’язання проблем, обсягів і джерел фінансування

         Основними шляхами та засобами розв’язання проблем розвитку освіти є:

 • створення умов для надання якісної освіти шляхом упровадження в освітній процес педагогічних інновацій і технологій;
 • забезпечення рівних можливостей у здобутті якісної освіти;
 • дотримання державних стандартів освіти;
 • забезпечення доступності і якості дошкільної освіти;
 • створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості;
 • удосконалення системи формування здорового способу життя учнівської молоді;
 • підвищення соціального статусу педагогів;
 • забезпечення реалізації права на освіту дітей з особливими потребами;
 • удосконалення системи психологічного супроводу навчально-виховного процесу.

       Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством

 

VII. Фінансове забезпечення

Фінансове забезпечення Програми здійснюється сільським  бюджетом, а також  за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку на відповідний рік у межах прогнозованих показників, а також за рахунок інших джерел не заборонених чинним законодавством

 

VIII. Очікувані результати

Виконання визначених завдань і заходів Програми сприятиме значному поступу у системному розвитку освітньої галузі в сільській раді, а також забезпечить:

-  підвищення професійного рівня педагогічних працівників та престижу педагогічної професії;

-  покращення організації освітнього процесу, позакласної роботи;

- організований  підвіз учнів та вчителів до шкіл та у зворотньому напрямку та  безпечні умови під час доїзду до шкіл і додому;

        - створення умов для навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку;

        - відкриття додаткових дошкільних груп, дошкільних закладів освіти та створення умов для їх функціонування

             - широке залучення учнівської молоді до активної участі у національно-культурному відродженні українського народу, розвитку традицій та національно-етнічних особливостей, формування у молоді почуття національної гідності, відродження історичної пам’яті, утвердження української ідеї;

         - створення умов для навчання, виховання та  підтримки  талановитої молоді;

              - зміцнення матеріальної та науково-методичної бази закладів освіти та впровадження енергозберігаючих технологій.

IX. Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює начальник управління гуманітарної сфери, постійна комісія сільської ради з питань освіти, спорту, культури, охорони здоров`я, соціальної політики.  Управління гуманітарної сфери подає сільській раді інформацію про виконання Програми щороку до 10 грудня та підсумки виконання – до 1 листопада 2022 року. Хід виконання Програми заслуховує профільна постійна комісія районної ради по мірі необхідності.

X. ЗАХОДИ

Комплексної програми

розвитку освіти Колодяжненської сільської ради на 2018-2022 роки

 

 

п/п

 

 

Найменування заходу

 

 

Виконавці

 

 

Термін виконання

 

 

Джерела фінансування

 

Прогнозовані обсяги фінансування (тис. грн.)

 

Розділ І

 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

1.

Розширення мережі ЗДО шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту; створення додаткових місць у функціонуючих ЗДО

Управління гуманітарної сфери, керівники ЗДО

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

2.

Проведення модернізації матеріально-технічної бази ЗДО (забезпечення сучасним обладнанням, меблями, іграшками тощо)

Управління гуманітарної сфери, керівники ЗДО

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

3.

Забезпечення ЗДО комп’ютерною технікою

Управління гуманітарної сфери, керівники ЗДО

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

4.

Створення умов у закладах дошкільної освіти для отри­мання дошкільної освіти дітьми з особливими освітніми потребами

Управління гуманітарної сфери, керівники ЗДО

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

 

Всього коштів за розділом І

 

2018-2022

 

 

 

Розділ ІІ

ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА

 1. Реформування мережі загальної середньої освіти 

1.

Оптимізація мережі закладів загальної середньої освіти

Управління гуманітарної сфери, керівники закладів освіти

2018-2022

Не потребує фінансування

-

2.

Формування опорних  закладів загальної середньої освіти

Управління гуманітарної сфери

2018-2022

Не потребує фінансування

-

3.

Збереження відповідно до потреб мережі груп продовженого дня в закладах загальної середньої освіти

Управління гуманітарної сфери

2018-2022

Не потребує фінансування

-

 

2. Модернізація матеріально-технічної та методичної бази закладів загальної середньої освіти

1.

Оснащення закладів загальної середньої освіти сучасним обладнанням (прилади, комп’ютери, апаратура тощо) та шкільними меблями

Управління гуманітарної сфери

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

2

Забезпечення шкільних їдалень меблями, технологічним обладнанням, кухонним інвентарем, посудом згідно встановлених нормативів.

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

3

Зміцнення спортивної бази закладів загальної середньої освіти

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

4

Придбання для шкільних бібліотек  підручників,

навчальних посібників, художньої літератури, комп’ютерної техніки, проведення книжкових доброчинних акцій

Управління гуманітарної сфери

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

 

 

3. Робота з обдарованою учнівською молоддю

1.

Участь у :

- районних та обласних етапах Всеукраїнських предметних олімпіад

(в т.ч. інтернет-олімпіад)

 

 

- конкурсах 

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

 

2018-2022

 

 

 

 

 

2018-2022

Сільський бюджет

 

 

 

 

Сільський бюджет

5,0 (щорічно)

 

 

 

 

1,0 (щорічно)

2.

Організувати відпочинок обдарованої учнівської молоді  в літніх оздоровчих таборах.

Управління гуманітарної сфери

2018-2022

Обласний бюджет,

сільський бюджет

В межах виділених коштів

3.

Забезпечувати заклади загальної середньої освіти навчально-методичними матеріалами, необхідними для роботи з обдарованою молоддю.

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

5.

Виплата грошових винагород вчителям,  які результативно працюють з обдарованою молоддю

Управління гуманітарної сфери

2018-2022

Сільський бюджет

1,0 (щорічно)

 

4. Cпортивно-масові заходи в закладах загальної середньої освіти

1

Забезпечити проведення спортивно-масових змагань серед учнівської молоді, у тому числі

Управління гуманітарної сфери

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

2

Забезпечити участь  дитячих, юнацьких і молодіжних збірних команд  сільської ради у районних, обласних та Всеукраїнських змаганнях

Управління гуманітарної сфери

 

2018-2022

Сільський бюджет

5,0 (щорічно)

 

5. Оздоровлення та харчування учнів

1

Забезпечувати оздоровлення дітей, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, що мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей-інвалідів та дітей із багатодітних та малозабезпечених сімей, для дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України, зони АТО, дітей батьків учасників АТО, для дітей загиблих військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції, талановитих та обдарованих дітей відповідно до кількості виділених путівок

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

2

Сприяти організації роботи таборів з денним перебуванням при  закладах загальної середньої освіти, мовних таборів

 

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

3

Забезпечити харчуванням дітей із сімей переселенців з тимчасово окупованої території України, зони АТО, дітей батьків учасників АТО, для дітей загиблих військовослужбовців під час проведення антитерористичної операції та інших пільгових категорій

Управління гуманітарної сфери,   директори закладів загальної середньої освіти

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

 

6. Створення умов для доступності дітей до якісної освіти

1

Забезпечення в сільській місцевості регулярного безоплатного підвезення до місць навчання і додому учнів та педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти, які проживають за межею пішохідної доступності  (стаття 13 Закону України "Про освіту", стаття 21 Закону України "Про загальну середню освіту») Проводити відшкодування вартості квитків за проїзд учням, де відсутній шкільний автобус

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

 

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

2

Проводити відшкодування вартості квитків за проїзд учнями  та педагогічними працівниками  на районні, обласні та  Всеукраїнські масові заходи, пов’язані з освітнім процесом (олімпіади, конкурси, турніри, фестивалі, спортивні змагання, семінари, конференції, наради) та для виконання інших функцій, покладених на управління гуманітарної сфери

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

 

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

3

Забезпечити придбання нових автобусів для підвезення учнів до закладів загальної середньої освіти

 

Управління гуманітарної сфери, обласна рада

 

2018-2022

Обласний бюджет,

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

 

5. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді

1.

Сприяти організації та проведенню в закладах загальної середньої освіти заходів щодо відзначення державних свят.

Управління гуманітарної сфери, директори  шкіл

2018-2022

Не потребує фінансування

-

2.

Проводити семінари, навчання, тренінги із заступниками директорів із виховної роботи з питань патріотичного виховання молоді.

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

2018-2022

Не потребує фінансування

-

3.

 Сприяти розвитку музейної справи у закладах загальної середньої освіти сільської ради. Створювати закладах освіти музеї історії школи та населених пунктів

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

2018-2022

Не потребує фінансування

-

 

Всього коштів за розділом ІІ

 

2018-2022

 

 

 

Розділ ІІІ

 ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ

1.

Створення в закладах освіти сільської ради належних умов для навчання дітей з особливими освітніми потребами

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

 

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

2.

Розвиток мережі закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням з урахуванням контингенту дітей з особливими освітніми потребами

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

3

Проводити з керівниками закладів загальної середньої освіти, заступниками директорів семінари, круглі столи з обговорення проблеми щодо шляхів впровадження інклюзивного навчання в системі освіти

Управління гуманітарної сфери

2018-2022

Не потребує фінансування

-

4

Забезпечити системний кваліфікований психолого-педагогічний та методичний супровід організації навчального процесу для дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням.

Управління гуманітарної сфери, директори закладів загальної середньої освіти

2018-2022

Не потребує фінансування

-

 

Всього коштів за розділом ІІІ:

 

 

 

 

 

Розділ ІV

 ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА

1

Сприяти збереженню мережі гуртків у школах:

 • з туристсько-краєзнавчого напрямку
 • з еколого-натуралістичного напрямку
 • з науково-технічної творчості

Управління гуманітарної сфери Центр позашкільної освіти

2018-2022

  Сільський бюджет

-

2

Забезпечити участь у районних та обласних конкурсах, змаганнях, фестивалях: «Урок казки», «Посміхнімось щиро Вишні», змагання з радіопеленгації, «З цілющого джерела», «Ой радуйся земле», «Срібні дзвіночки», змагання з повітряних зміїв, «Новорічний подарунок», «Святвечір», «Знай і люби свій край», «Таланти ІІІ тисячоліття», конкурс драматичних колективів, «Золоті зернинки Волинського краю», фестиваль художньої творчості, конкурси-захисти робіт МАН, турніри МАН, «Ялинкова іграшка», «Юна Українка», проведення звітного концерту. Сприяти проведенню краєзнавчих акцій, подорожей, конференцій

Управління гуманітарної сфери Центр позашкільної освіти

2018-2022

Сільський бюджет

5,0 (щорічно)

3

Зміцнення матеріально-технічної бази позашкільної освіти

Управління гуманітарної сфери Центр позашкільної освіти

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

 

Всього коштів за розділом ІV

 

 

 

5,0

 

Розділ V

ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ

1

Забезпечити систематичне підвищення кваліфікації педагогічних працівників сільської ради з урахуванням модернізації та переходу до нового змісту освіти, впровадження сучасних інформаційних технологій.

Управління гуманітарної сфери

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

2

Участь в обласній виставці дидактичних і методичних матеріалів “Творчі сходинки педагогів Волині“.

Управління гуманітарної сфери,

2018-2022

Сільський бюджет

В межах виділених коштів

3

Щорічно вшановувати кращих працівників освіти сільської ради на урочистих зборах, присвячених Дню працівників освіти.

Управління гуманітарної сфери

2018-2022

Сільський бюджет

2,0 (щорічно)

 

Всього коштів за розділом V

 

2018-2022

 

2,0

 

В цілому коштів за Програмою

 

2018-2022

 

19,0

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь